A+ Math
เว็บไซต์ นี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนอย่างมี ปฏิสัมพันธ์ โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย Flashcards สำหรับทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน Worksheets ที่เป็นใบงานให้ฝึกทักษะได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือพิมพ์ออกมา Game Room หรือห้องเกม ที่มีเกมสนุกจำนวนมากให้ลองเล่น รวมทั้ง Math Word Find Puzzle หรือเกมค้นหาคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ Flashcard Creator สำหรับสร้างแผ่นตัวเลขบวก ลบ คูณ หาร ของตนเองเพื่อพิมพ์ออกมาใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี Homework Helper สำหรับตรวจการบ้านให้นักเรียน โดยเพียงใส่โจทย์ตัวเลขและคำตอบของตนเองลงไป ก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

AAA Math
เป็น เว็บไซต์ของ John Banfill ที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวมบทเรียนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเอาไว้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งภายในเว็บมีการจำแนกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับ ทศนิยม สมการ เศษส่วน เรขาคณิต กราฟ สถิติ ฯลฯ ให้นักเรียนสามารถเข้าไปเลือกเรียนรู้ ทำแบบทดสอบ และค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัยอย่างมีปฏิสัมพันธ์

Applets for Statistics
เว็บไซต์ นี้เป็นของมหาวิทยาลัย Katholieke Universiteit Leuven ประเทศเบลเยียม ซึ่งรวบรวม applets ทางด้านสถิติไว้จำนวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางสถิติที่เป็น นามธรรมบางประการได้ดียิ่งขึ้น ภายในเว็บมีการจัดรูปแบบของการเรียนรู้ด้วย applets ออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ สถิติพื้นฐาน (Basics) การทดสอบทางสถิติ (Tests) ค่าการถดถอย (Regression) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)

ArithmAttack
เว็บไซต์ นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการบวก ลบ คูณ หารให้แก่นักเรียน โดยจะทดสอบความสามารถในการตอบคำถามภายในเวลา 60 วินาที และแสดงว่าตอบถูกผิดเท่าใด ซึ่งนอกจากจะทำการทดสอบแบบออนไลน์ได้แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เก็บไว้ใช้ได้ตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเว็บไซต์


BasketMath Interactive
ภาย ในเว็บไซต์มีแบบทดสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายให้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์จะแสดงหัวข้อต่าง ๆ ให้เลือกทดสอบได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เส้นรอบรูป ระยะทาง เลขยกกำลัง กราฟแท่ง ฯลฯ ซึ่งถ้าตอบผิดก็จะมีคำเฉลยให้ด้วย

Blue Web? n
บริษัท AT&T แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ Blue Web? n เป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมเว็บไซต์ทางการศึกษาที่โดดเด่นไว้มากกว่าสอง พันเว็บให้ครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ โดย Blue Web? n มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยในการสืบค้นตามสาระ หมวดวิชา ระดับชั้นเรียน เลขหมู่ Dewey และเนื้อหาภายในเว็บ (อาทิ บทเรียน โครงงาน กิจกรรม แผนการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือ ฯลฯ) เพื่อให้ได้เว็บไซต์ต่าง ๆ ตามความต้องการ

CITE Journal
เว็บไซต์ นี้เป็นวารสารออนไลน์ที่รวบรวมบทความซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย ทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาของครูใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ผู้เขียนบทความสามารถแสดงตัวอย่างที่ตนกล่าวถึงในบทความ ได้โดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงบรรยาย หรือโปรแกรมสถานการณ์จำลอง และผู้อ่านสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือให้คำติชมได้
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถเข้าไปอ่านวารสารออนไลน์นี้ได้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก หรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Community Learning Network
เว็บไซต์ นี้เป็นของ Open Learning Agency ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือครูในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการ สอนในชั้นเรียน โดยภายในเว็บมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทางการศึกษามากกว่า 5,800 แห่ง ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเกมสำหรับเด็ก รวมถึงเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู และหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งทุกการเชื่อมโยงจะมีคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยเสมอ

Cool Math 4 Kids
Coolmath, Inc. พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก โดยมีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยรูปแบบและกราฟิกที่สวยงามให้ตอบสนองต่อการเรียน รู้และความพึงพอใจของเด็ก ซึ่งทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์นั้นง่ายและสนุก ทั้งนี้ ภายในเว็บรวบรวมบทเรียน โจทย์ปัญหา และแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์เอาไว้จำนวนมาก รวมถึงเกมคณิตศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

Count On
ภาค วิชาการศึกษาและทักษะ มหาวิทยาลัยยอรก์ ประเทศอังกฤษ ได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภายในเว็บประกอบด้วยแหล่งข้อมูลและความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์จำนวนมาก อาทิ บทความ ข่าวสาร เกมออนไลน์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับตัวเลข
1-100 รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

Count Us In
เป็น เว็บไซต์ของ ABC Learn Online ประเทศออสเตรเลีย ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก โดยภายในเว็บรวบรวมเกมและกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเกมและกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยในกระบวน การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจของเด็กในเรื่องตัวเลข อาทิ การนับ การบวก การลบ ความยาว ปริมาตร เป็นต้น ทั้งนี้ ครูสามารถดาวน์โหลดเกมต่าง ๆ มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อใช้ภายหลังโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอิน เทอร์เน็ตอีก

Create a Graph
ศูนย์ สถิติทางการศึกษาแห่งชาติ (The National Center for Education Statistics) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลเชิง ตัวเลขในรูปแบบของกราฟได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยนักเรียนสามารถเลือกสร้างกราฟชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟแสดงพื้นที่ใต้กราฟ กราฟรูปวงกลม และกราฟแสดงจุดพิกัด X, Y อีกทั้งยังสามารถพิมพ์กราฟ ดาวน์โหลดกราฟ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของกราฟ รวมถึงอีเมล์กราฟไปให้คนอื่นได้ดู

Educational Java Programs
เว็บไซต์ นี้รวบรวมโปรแกรม Java Applets ที่เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับครูและนักเรียนในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ไว้ ลักษณะของโปรแกรมได้จัดทำขึ้นตามหัวเรื่องอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บน เว็บไซต์เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในหัวเรื่องนั้น เช่น โปรแกรมเกี่ยวกับแบบรูป (Pattern Blocks) ที่อธิบายให้เห็นภาพในการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนได้เป็นอย่างดี หรือ โปรแกรมเกี่ยวกับเลขฐานสิบ (Base 10 Blocks) ที่อธิบายให้
เห็นภาพของการบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสิบได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียน รู้และสาระต่าง ๆ

ExploreLearning
เว็บไซต์ นี้รวบรวมโปรแกรมสถานการณ์จำลอง (Simulations) หรือ Gizmos (อ่านว่า กิซโม) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไว้มากกว่า 300 โปรแกรม ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนุก ตื่นเต้น และดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยภายในเว็บยังมีตัวอย่างวิดีทัศน์ของการสอนด้วยกิซโมเหล่านี้สำหรับเป็น แนวทางให้กับครูในการนำไปประยุกต์กับการสอนของตน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนภายในเว็บเพื่อทดลองใช้ได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเวลา 30 วัน แต่หากไม่ต้องการลงทะเบียนก็ยังสามารถใช้กิซโมเหล่านี้ได้ในระยะเวลาจำกัดประมาณ 5 นาที

Foundations Inquiry
เว็บไซต์ นี้ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาในหนังสือ Foundations ของมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF, U.S.A.) ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื้อหาของหนังสือจะกล่าวถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ทั้งแนวคิด มุมมอง และกลยุทธ์ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราสามารถนำมาศึกษาเป็นแนวทาง และ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

Graphmatica
เป็น เว็บไซต์ซึ่งนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับเขียนกราฟของสมการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่ง่ายต่อการใช้ มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมระบบสนับสนุนออนไลน์และตัวอย่างประกอบ นอกจากนี้ ยังรองรับกับหลายภาษา อาทิ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี เกาหลี เป็นต้น รวมถึงสามารถแสดงกราฟบนหน้าจอในครั้งเดียวได้มากถึง 999 กราฟ เหมาะกับทั้งนักเรียนและครูในการเรียนและการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทางเว็บไซต์ยินยอมให้ดาวน์โหลดมา
ทดลองใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

I Know That
เว็บไซต์ นี้ก่อตั้งขึ้นโดย Gary Kiliany เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปทำการสืบค้นกิจกรรมเหล่านี้ได้ตามระดับชั้น รวมทั้งยังสามารถสืบค้นได้ตามหมวดวิชาที่มีการจำแนกออกเป็นศิลปะ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

Interactive Geometry
เป็น เว็บไซต์ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ (ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ปัญหา เกมปริศนา ซอฟท์แวร์ ฯลฯ) ทางด้านเรขาคณิตไว้จำนวนมากในทุกระดับชั้นให้ผู้สนใจเข้ามาเลือกใช้ โดยเฉพาะซอฟท์แวร์เรขาคณิตแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Geometry Software) ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น Polyhedron หรือสามารถทดลองใช้ได้ระยะเวลาหนึ่ง (Demo version) เช่น The Geometer?s Sketchpad (GSP) และ Cabri Geometry เป็นต้น

Interactive Library
เป็น เว็บไซต์ของ Edinformatics.com ที่เปรียบเสมือนกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำนวนมากด้านการศึกษา เช่น หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลสถิติ รายชื่อหน่วยงานด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และที่สำคัญคือ โปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Programs) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นต่าง ๆ ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

Interactive Math
เป็น เว็บไซต์ของโรงเรียนประถมศึกษาวู๊ดแลนด์ ประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ Interactive Science ซึ่งภายในเว็บได้รวบรวมเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์เอาไว้เป็น จำนวนมากให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้สนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ของตน โดยมีการจำแนกออกเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ ทักษะด้านจำนวน ทักษะด้านรูปร่างและขนาด ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะการวัด และมุมประลองปัญญา

Interactive Mathematics Activities
เว็บไซต์ นี้เป็นของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ (National Council of Teachers of Mathematics: NCTM) ที่มีสมาชิกมากกว่า 100,000 รายในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาภายในเว็บมีกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิ สัมพันธ์ (Interactive Mathematics Activities) ให้ครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ทดลองทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์บน เว็บ
รวมทั้งมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น ๆ มากขึ้น โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ช่วงชั้น และมีกิจกรรมที่หลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 22 กิจกรรม

Interactive Physics and Math with Java
ภาย ในเว็บไซต์มี Java Applets เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้โดยง่ายอย่างมีปฏิ สัมพันธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจใช้ได้ในบางเนื้อหาของระดับมหาวิทยาลัยด้วย เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยโอตาโก (Otago University) ประเทศนิวซีแลนด์

Math Cats
Wendy Petti สร้างสรรค์เว็บไซต์นี้ขึ้นโดยใช้แมวเป็นตัวนำเสนอ ภายในเว็บรวบรวมเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ไว้จำนวนมากตาม หัวเรื่องต่าง ๆ อาทิ การบวก การลบ การคูณ การหาร การวัด ความน่าจะเป็น สถิติ เศษส่วน ทศนิยม และเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังบูรณาการเข้ากับเนื้อหาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และหัตถกรรมได้อีกด้วย

Math History
เป็น เว็บไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเซนต์ แอนดรูส์ สก็อตแลนด์ ที่นำเสนอประวัติความเป็นมาของคณิตศาสตร์ในหลายมิติที่น่าสนใจ อาทิ คณิตศาสตร์ในอารยธรรมต่าง ๆ ของโลก คณิตศาสตร์ในแขนงวิชาต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมาจนถึงปัจจุบัน และประวัติของนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญในแต่ละยุคสมัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคณิตศาสตร์มีความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของคณิตศาสตร์ได้ ดียิ่งขึ้น

Daily Life
เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นโดย Annenberg Media เพื่อนำเสนอตัวอย่างของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อาทิ การเล่นพนัน การออมเงิน การจัดการบัตรเครดิต การตกแต่งบ้าน การทำอาหาร เป็นต้น โดยภายในเว็บจะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องและส่งผล กับการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีแบบประเมินเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ รวมถึงเครื่องมือเพื่อช่วยคาดการณ์เงินออมสำหรับเกษียณให้ทดลองใช้ด้วย

Math Magic Archives
เว็บไซต์ นี้พัฒนาขึ้นโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Stetson รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในเว็บรวบรวมปัญหาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและท้าทายจำนวนมากเอาไว้พร้อมกับ คำตอบและข้อคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์เหล่านี้ รวมทั้งส่งคำตอบหรือข้อคิดเห็นของตนไปยังเว็บไซต์ได้ด้วย

MathMol (Mathematics and Molecules)
เว็บไซต์ นี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบของหนังสือที่เรียกว่า Hypermedia Textbook เพื่อนำเสนอเรื่องของโมเลกุล และการเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ ภายในเว็บมีการผสมผสานเนื้อหาคำบรรยายเข้ากับภาพเคลื่อนไหว และ applets ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลกับคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ บริเวณด้านซ้ายของเว็บยังจัดทำเป็นสารบัญไว้ให้สะดวกต่อการค้นหาอีกด้วย

Maths Online
มหาวิทยาลัย เวียนนา แห่งประเทศออสเตรีย พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ที่อาศัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียในการสร้างวิถีทางใหม่ของการเรียนรู้และ เข้าใจคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ซึ่งภายในเว็บได้รวบรวมมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ไว้จำนวนมากสำหรับการเรียนการสอนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงแบบทดสอบและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บมาเก็บไว้เพื่อใช้ภายหลังโดยไม่ ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีก

Multiple Intelligences
เว็บไซต์ นี้พัฒนาขึ้นโดย Brett Bixler เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์ Howard Gardner แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้แก่นักการศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังมีแบบสอบถามออนไลน์ให้นักเรียน หรือผู้สนใจได้ตอบเพื่อที่จะสามารถทราบถึงลักษณะของปัญญาที่โดดเด่นในตัวของ ตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูผู้สอนได้รับรู้ถึงลักษณะของปัญญาที่โดดเด่นในนักเรียนแต่ละคน อันจะทำให้สามารถ
วางแผนและออกแบบการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีได้

National Library of Virtual Manipulatives
เป็น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวบรวมเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Virtual Manipulatives เอาไว้เป็นจำนวนมาก โดยมีการจำแนกออกเป็นเนื้อหาและช่วงชั้นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหลักการสำคัญทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จากการลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือเหล่านี้

NetLogo
NetLogo เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวมโปรแกรมสถานการณ์จำลองทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากเอาไว้ ทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ โดยบางโปรแกรมสามารถนำมาใช้ในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า Participatory Simulations ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะควบคุมแต่ละส่วนของโปรแกรมด้วยอุปกรณ์ เช่น เครื่องคำนวณเชิงกราฟ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อให้โปรแกรมในทั้งระบบสามารถดำเนินไปได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมสัญญาณไฟจราจรแต่ละแห่งของนักเรียนแต่ละคนในโปรแกรมเมืองจำลอง เพื่อให้การจราจรของเมืองไม่ติดขัด เป็นต้น ทำให้สามารถศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมในระดับย่อยของแต่ละบุคคล กับรูปแบบในภาพรวมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของหลายบุคคลได้

Nova Interactives Archive
เป็น อีกเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมโปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เอาไว้จำนวนมากให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ทั้งเรื่องของฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลก อวกาศ และเทคโนโลยี โดยสามารถค้นหาได้ง่ายตามหมวดหมู่ที่จัดวางไว้ ซึ่งเว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นโดย Public Broadcasting Service (PBS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา


PlaneMath
เว็บไซต์ นี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาด้านการบินเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์อย่างกลมกลืน ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งเนื้อหาด้านการบินและทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวนมากที่จำลองสถานการณ์ด้านการบินขึ้น มา เพื่อให้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้ทักษะความรู้ต่าง ๆ แล้ว ยังสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมแบบปฏิสัมพันธ์ และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

Squeakland
เว็บไซต์ นี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางของผู้สนใจพัฒนาสื่อมัลติมีเดียจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกที่เข้ามาแลกเปลี่ยน ทดลองใช้ และร่วมกันพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยอาศัยซอฟต์แวร์ Squeak ที่เป็นซอฟต์แวร์แบบ open source และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดีย ซึ่งครูสามารถนำมาประยุกต์ในการทำโครงงานของนักเรียนเพื่อเน้นการทำงานแบบ ร่วมมือกัน หรืออาจใช้ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียจากภายในเว็บที่มีหลากหลายวิชาเพื่อ ประกอบการเรียนการสอน

SuperKids
บริษัท Knowledge Share จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูสามารถสร้างใบงานที่เป็น โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแค่ครูเลือกปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการสร้างใบงาน อาทิ การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน ค่าเฉลี่ย ฯลฯ แล้วกำหนดค่าต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เช่น ค่าตัวเลขสูงสุดและต่ำสุด ก็จะได้ใบงานสำหรับให้นักเรียนตอบคำถาม พร้อมใบเฉลยให้ครูสามารถพิมพ์ออกมาแจกจ่ายได้

TeachersFirst.com
เป็น แหล่งรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ในทุกช่วงชั้นและทุกแขนงวิชา ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยจะมีบทเรียน Web Tutorial ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเว็บอยู่ภายในเว็บไซต์ รวมถึงบทเรียน WebQuest ที่แนะนำรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนบนเว็บ ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้อิน เทอร์เน็ตได้ตามความสะดวกและความต้องการของตน นอกจากนี้ ยังมี Tool Box ที่รวบรวมซอฟท์แวร์ที่เป็นประโยชน์ให้ดาวน์โหลดได้โดยง่าย

Technology Assessment Study Collaborative
เป็น เว็บไซต์ของวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีมงานซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อนำเสนอบทความ งานวิจัย และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการประเมินผลที่น่าสนใจให้แก่บุคคลทั่วไปและ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ อีกทั้งยังรวบรวมโปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนการสอนวิชาสถิติไว้ จำนวนหนึ่ง และมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทางด้านเทคโนโลยีและการประเมินผลด้วย

The Journal of Technology, Learning, and Assessment
เว็บไซต์ นี้เป็นวารสารออนไลน์ด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้ และการประเมินผล ที่สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการของวารสาร ได้แก่ การช่วยให้ชุมชนด้านการเรียนรู้ 1) เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 2) สำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีเมื่อใช้ในการประเมินผล 3) ประยุกต์วิธีการใหม่ ๆ ด้านการประเมินผลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ และ 4) สะท้อนความคิดของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการประเมินผล

UTOPIA
เป็น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส เมืองออสติน ที่รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ จำนวนมากเอาไว้ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่น ๆ โดยสามารถทำการสืบค้นได้ตามระดับชั้น หรือตามวิชาที่ต้องการ ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ บทความ เกม วีดีทัศน์ หรือเสียงบรรยาย ครูจึงสามารถนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ

Whyville
เว็บ ไซต์ Whyville มีลักษณะเป็นเมืองเสมือนจริง (Virtual city) ที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก โดยอาศัยเกมและกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นพลเมืองของ Whyville และเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนในฐานะครูยังสามารถบริหารจัดการกับกลุ่มนักเรียนของตนเองได้ ด้วย

Wikipedia
เป็น สารานุกรมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแก้ไขได้ โดยจัดทำเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 100 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ภายในหน้าหลักภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 8 หมวดที่สำคัญ คือ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา วิทยาศาสตร์ สังคมและพลเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งครูสามารถนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ ต่าง ๆ ภายในเว็บและพัฒนาสารานุกรมของตนเอง

เซตและความรู้เรื่องเซต
เป็นเว็บไซต์ที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบเว็บไซต์โต้ตอบเพื่อการศึกษาของ สสวท. ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีเนื้อหาตามสาระที่ 4: พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 (อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันต่าง ๆ ได้) และมาตรฐาน ค 4.2 (ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหาได้) ช่วงชั้น ม.4 ? ม.6 ซึ่งกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต คุณสมบัติที่
สำคัญและการดำเนินการของเซต รวมทั้งแผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ โดยสามารถประเมินตนเองได้จากแบบทดสอบภายในเว็บไซต์

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 19 กันยายน 2012, 05:12AM

 
 
 

:: เรียนคณิตกับครูปวิชญา :: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Tel: 088-2944259   E-Mail: yayee19@hotmail.com
Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved.
krupawit.com is not responsible for the content of external internet sites.

Website Statistics Free Stats