เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ ดังนี้

1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้
2. หาพื้นที่ผิวของปริซึมทรงกระบอกได้
3. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้
4. เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบได้
5. เลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตรได้อย่างเหมาะสม
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
7. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
8. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
9. บอกสมบัติของการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม และบอกเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันได้
10. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้
11. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
12. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้
13. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
14. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
15. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น สองตัวแปรได้
16. อ่านและแปลความหมายของกราฟที่กำหนดได้
17. อ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้นได้
18. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้
19. นำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้ปัญหาได้
20. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
21. กำหนดประเด็น เขียนข้อคำถาม กำหนดวิธีการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมได้
22. หาค่ากลางของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
23. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูล ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
24. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้
25. อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้ได้
26. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติ ที่สมเหตุสมผลได้
27. เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
28. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าๆ กันได้
29. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
30. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจได้

ครูปวิชญา..
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 12 กันยายน 2012, 01:41PM

 
 
 

:: เรียนคณิตกับครูปวิชญา :: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Tel: 088-2944259   E-Mail: yayee19@hotmail.com
Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved.
krupawit.com is not responsible for the content of external internet sites.

Website Statistics Free Stats