ประเภทของรายวิชา

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1 

หน่วยที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร 
 1.1 รูปเรขาคณิตสามมิติบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 1.2 ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 1.3 ปริมาตรของพีระมิดและกรวยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 1.4 ปริมาตรของทรงกลมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 1.5 พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หน่วยที่ 2 กราฟ  
 2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2.2 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2.3 กราฟกับการนำไปใช้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หน่วยที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น 
 3.1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3.3 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หน่วยที่ 4 ความคล้าย 
 4.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกันบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 4.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 4.3 การนำไปใช้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 2 

หน่วยที่ 5 อสมการ 
 5.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 5.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 5.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น 
 6.1 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 6.2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หน่วยที่ 7 สถิติ 
 7.1 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 7.2 ค่ากลางของข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หน่วยที่ 8 ทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ 
 8.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 8.2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ผลงาน 

ผลงานนักเรียน 
 โครงงานคณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ผลงานครูปวิชญา 
Gallery 
 ภาพกิจกรรมนักเรียนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ผลการสอบ 
 ผลการสอบของนักเรียนปีการศึกษา 2555

 
 
 

:: เรียนคณิตกับครูปวิชญา :: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Tel: 088-2944259   E-Mail: yayee19@hotmail.com
Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved.
krupawit.com is not responsible for the content of external internet sites.

Website Statistics Free Stats