พื้นที่ผิวและปริมาตร


จุดประสงค์การเรียนรู้
บทเรียนออนไลน์นี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งเป็น เนื้อหาในระดับชั้น ม.3 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำ ได้รวบเนื้อหาจาก หนังสือคู่มือต่าง ๆ หลาย ๆ เล่ม มาเรียบเรียงลำดับเนื้อหา จากง่ายไปยาก มีขั้นตอนที่ละเอียด นอกจากนี้ ยังมีส่วนของ การประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียน สามารถตรวจสอบ พัฒนาการของ ตนเองในความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้ว


วิธีการเรียนรู้
ควรเริ่มต้นด้วยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนในกรณีที่ยังไม่เคย เรียนรู้เนื้อหามาก่อนเลย จากนั้นทำการเรียนรู้เนื้อหา ตามลำดับ เมื่อจบแล้วควรทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นการประเมินผล การเรียนรู้ของตนเอง

1.
อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้
2. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้
3. หาพื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอกได้
4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้


 
 
 

:: เรียนคณิตกับครูปวิชญา :: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Tel: 088-2944259   E-Mail: yayee19@hotmail.com
Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved.
krupawit.com is not responsible for the content of external internet sites.

Website Statistics Free Stats